അവരുടെ വഴികള്‍, എന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍

60

പയ്യപ്പിള്ളി ബാലന്‍

സാഹിത്യത്തെയും സാമൂഹ്യവര്‍ത്തമാനത്തെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ലേഖനസമാഹാരം. രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള എഴുത്ത് പയ്യപ്പിള്ളി ബാലന്‍റെ ഊര്‍ജ്ജഭാവമാണ്.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അവരുടെ വഴികള്‍, എന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍”

Title

Go to Top