അസ്സീസിയിലെ ഫ്രാന്‍സിസ് – സ്നേഹത്തിന്‍റെ വിപ്ലവകാരി.

100

AUTHOR – പ്രെഫ. ആന്‍റണി ഐസക്

എത്രപേര്‍ എഴുതിയാലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു മഹാത്ഭുതമാണ് ഈ ദ്വിതീയക്രിസ്തുവിന്‍റെ ജീവിതം. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സ്നേഹവിപ്ലവം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഫ്രാന്‍സിസ് അസ്സീസ്സിയെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു ജീവചരിത്രമെന്ന ചോദ്യത്തിന്‍റെ ഉത്തരമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. അനേകം പേര്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ വിശദമായ പഠനവിഷമാക്കി ഫ്രാന്‍സിസ് അസ്സീസിയെ വിലയിരുത്തുന്നു പ്രൊഫ. ആന്‍റണി ഐസക്.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അസ്സീസിയിലെ ഫ്രാന്‍സിസ് – സ്നേഹത്തിന്‍റെ വിപ്ലവകാരി.”

Title

Go to Top