ഇന്‍ഗമര്‍ ബര്‍ഗ്മാന്‍റെ ജീവിതകഥ ആത്മഭാഷണങ്ങളും ജീവിതനിരാസങ്ങളും

250

എസ് ജയചന്ദ്രന്‍ നായര്‍

Category:

Description


Author എസ് ജയചന്ദ്രന്‍ നായര്‍

ചെറിയ അനുഭവങ്ങളും ഓര്‍മകളും ഒഴുകിവന്നു മഞ്ഞുകട്ടയാകുന്നതുപോലെയാണ് തന്‍റെ ചലച്ചിത്രങ്ങളെന്ന് ബര്‍ഗ്മാന്‍ സ്വയം വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ ഈ നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന അത്യുന്നതനായ ചലച്ചിത്രകാരന്‍ എന്ന് ബിബിസി വിശേഷിപ്പിച്ചു. അസാധാരണപ്രതിഭയുടെ തിളക്കത്തോടെ സൃഷ്ടിച്ച ആത്മകഥാംശമുള്ള ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍ തന്നെ ജീവിതമാവുന്നതിന്‍റെ തിരിഞ്ഞുനോട്ടങ്ങള്‍

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്‍ഗമര്‍ ബര്‍ഗ്മാന്‍റെ ജീവിതകഥ ആത്മഭാഷണങ്ങളും ജീവിതനിരാസങ്ങളും”

Title

Go to Top