കന്യകയുടെ ദുര്‍നടപ്പുകള്‍

225

AUTHOR – മുഹമ്മദ് റാഫി എന്‍. വി

മലയാളിയുടെ സിനിമാ കാഴ്ചശീലങ്ങളേയും ദൃശ്യബോധത്തേയും നടപ്പ് രാഷ്ട്രീയ – ലിംഗ-ദേശനീതി വ്യവസ്ഥകളേയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അപൂര്‍വ്വകൃതി. ദൃശ്യാനുഭവങ്ങള്‍ക്കതീതമായി സിനിമായെന്ന കല വായനകാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചിന്തോദീപ്തമാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളായി അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് റാഫി.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കന്യകയുടെ ദുര്‍നടപ്പുകള്‍”

Title

Go to Top