കാണാതായ പെണ്‍കുട്ടി

35

AUTHOR – പോള്‍ തോപ്പും പടി

അനുഭവങ്ങളെ സാംശീകരിക്കുന്നതിനലും യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളെ സ്ഫുടീകൃതമാക്കുന്നതിലും കൗശലതയും കുശാഗ്രതയും പുലര്‍ത്തുന്ന പോള്‍ തോപ്പുംപടിയുടെ പന്ത്രണ്ടു കഥകളുടെ സമാഹാരം. ഇതിലെ അന്വേഷണം എന്ന കഥയെപറ്റി ശ്രീ. എം. കൃഷ്ണന്‍നായര്‍ മലയാളനാട് വാരികയില്‍ വിശകലനാത്മകമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വില – 35 രൂപ

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാണാതായ പെണ്‍കുട്ടി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

Go to Top