കേരളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ കളികള്‍

400

The compendium of children’s folk games of Kerala was prepared as part of the UGC sponsored Major Research Project entitled ”A Study of the Traditional Children’s Folk Games of Kerala: Cataloguing and Analysis of their pedagogical Content

Description

ഡോ. എഡ്വേര്‍ഡ് എടേഴത്ത്

ഏകാഗ്രത, ജാഗ്രത, നിരീക്ഷണപാടവം, ഓര്‍മശക്തി, കായികക്ഷമത, മെയ് വഴക്കം, മത്സരബോധം, പരസ്പരസഹകരണം, സംഘമനോഭാവം, കൈവഴക്കം, മാനസികോല്ലാസം ഇവയിലൂന്നിയ കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വവികാസത്തിന് ഗുണപരമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ കളികള്‍.
ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി എഴുതിയവ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ കളികള്‍”

Title

Go to Top