പ്രകാശത്തിന്‍റെ പര്യായങ്ങള്‍

150

അനശ്വരതയുടെ താളില്‍ ഇടം പിടിച്ച പ്രതിഭകളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര

Category:

Description

AUTHOR – ബിജീഷ് ബാലകൃഷ്ണന്‍

സ്വയം പ്രകാശിച്ചും ജീവിച്ച സാഹചര്യങ്ങളേയും പരിസരങ്ങളേയും പ്രകാശിപ്പിച്ചും കടന്നുപോയവരെക്കുറിച്ചും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചും ഉള്ള കുറിപ്പുകള്‍
വിവിധ രംഗങ്ങളില്‍ വിജയിച്ചവരുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ഇടം പിടിച്ചവരെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രകാശത്തിന്‍റെ പര്യായങ്ങള്‍”

Title

Go to Top