മക്കോങ്ങിലെ മത്സ്യം

100

AUTHOR – ഡോ. നടരാജന്‍

ലാവോസിന്‍റെ ഹൃദയരേഖയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ചോരയുടെ നദിയാണ് മെക്കോങ്ങ്. നദികളുടെ അമ്മ. തത്വചിന്തയും പുകമഞ്ഞും ലഹരിയും പ്രകൃതിയും കുന്തിരിക്കവും പൂത്തുലഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ലാവോസിന്‍റെ ബുദ്ധമണമുള്ള മണ്ണിലൂടെ മണ്ണിന്‍റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഒരു യാത്ര.

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മക്കോങ്ങിലെ മത്സ്യം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

Go to Top