വിഡോക്കിന്‍റെ രഹസ്യലോകങ്ങളും അപസര്‍പ്പകലോകത്തെ അതികായരും

225

– ഡോ.മുരളീകൃഷ്ണ

ആധുനിക ക്രിമിനോളജിയുടെ തുടക്കകാരന്‍ വിഡോക്കിന്‍റെ ജീവിതവും. ഒപ്പം അപസര്‍പ്പകലോകത്തെ അതികായരായ എഡ്ഗര്‍ അലന്‍പോ, ചാള്‍സ് ഡിക്കന്‍സ്, ആര്‍തര്‍ കോനന്‍ ഡോയില്‍, ജി.കെ. ചെസ്റ്റേര്‍ട്ടണ്‍, ഏള്‍സ് സ്റ്റാന്‍ലി ഗാര്‍ഡ്നര്‍, ഇയാന്‍ ഫ്ളെമിങ്ങ്, അഗതാ ക്രിസ്റ്റി എന്നിവരെ കുറിച്ചും ഒരപൂര്‍വ്വകൃതി.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിഡോക്കിന്‍റെ രഹസ്യലോകങ്ങളും അപസര്‍പ്പകലോകത്തെ അതികായരും”

Title

Go to Top