‘ ചോരനേരുള്ള പകർന്നാട്ടങ്ങൾ’ പൗളി വത്സൻറെ ആത്മകഥ നവംബർ22ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നു