‘ചോരനേരുള്ള പകർന്നാട്ടങ്ങൾ’പൗളി വൽസൻറെ ആത്മകഥ പുറത്തിറങ്ങി